Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenAmsterdam

HuurwoningenAmsterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenAmsterdam, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenAmsterdam zijn verbonden. HuurwoningenAmsterdam is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenAmsterdam beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenAmsterdam is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenAmsterdam worden aangeboden. HuurwoningenAmsterdam garandeert niet dat de op HuurwoningenAmsterdam aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenAmsterdam garandeert ook niet dat de op HuurwoningenAmsterdam aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenAmsterdam garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenAmsterdam hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenAmsterdam is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenAmsterdam. U vrijwaart HuurwoningenAmsterdam voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenAmsterdam.